GDPR Podmínky ochrany osobních údajů 

I. Základní ustanovení

 1. Vážíme si našich zákazníků a návštěvníků našich webových stránek www.goodfoodstore.cz. Abychom Vám mohli nabízet své výrobky a služby, zpracováváme Vaše některé Vaše osobní údaje. Vždy tak činíme s největší obezřetností a dodržujme základní zásady zpracování osobních údajů: zpracováváme Vaše osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem, Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro předem stanovené účely, pouze v rozsahu nezbytně nutném ve vztahu k tomu účelu a jen po dobu nezbytně nutnou. Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu Vašich osobních údajů. Níže jsou uvedeny základní informace k zpracování Vašich osobních údajů.
 2. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a národními právními předpisy na ochranu osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů).
 3. Správcem Vašich osobních údajů a provozovatel webové stránky je společnost Good Life Company s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 02802970, DIČ: CZ02802970 (dále jen: „správce“).
 4. Kontaktní údaje správce jsou – email: info@goodfoodstore.cz, telefon: +420 604 651 448
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, v případě jakýchkoliv dotazů se proto prosím obracejte přímo na výše uvedené kontaktní údaje správce. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Jste-li náš zákazník zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a, nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky. Zpracováváme jen identifikační a kontaktní údaje a další údaje nezbytné pro plnění Vaší objednávky.
 2. I pokud nejste náš zákazník, ale přihlásil/a jste se k zasílání obchodních sdělení (odběr newsletteru), zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a pro tento účel.
 3. Webové stránky je možné navštívit bez jakékoli registrace. O neregistrovaných zákaznících neshromažďujeme s výjimkou tzv. Cookies – pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o vámi navštívených stránkách.
 4. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.) Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících z našeho vzájemného smluvního vztahu; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, vyřídit Vaši objednávku či jí ze strany správce plnit;
 • zasílání obchodních sdělení (odběr newsletteru) a činění dalších marketingových aktivit;
 • zpříjemnění uživatelské zkušenosti s používáním webových stránek v případě cookies a vyhodnocování užívání webových stránek v případě Google Analytics.

2.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • jiný oprávněný zájem správce (zejména pro účely analytiky a vyhodnocování návštěvnosti stránek – cookies a Google analytics) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nejste náš zákazník (nedošlo k objednávce zboží nebo služby).

3.) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Zasílání obchodních sdělení

 1. V případě, že jste náš zákazník, můžeme využívat Vaší e-mailovou adresu, abychom Vás informovali formou obchodních sdělení o dalších službách, které nabízíme, (ledaže jste takovéto využití Vaší e-mailové adresy původně odmítli). Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je naším oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte kdykoliv – v každé zaslané zprávě Vám jednoduše připomene jak.
 2. V případě, že dosud nejste náš zákazník, můžeme Vám obchodní sdělení zasílat na Vaší e-mailovou adresu pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení máte kdykoliv – v každé zaslané zprávě Vám jednoduše připomene jak.

V. Doba uchovávání údajů

1.) Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s Vámi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (zrušen odběr newsletterů), nejdéle pět let od udělení souhlasu nebo navázání zákaznického vztahu s Vámi.

2.) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje vymažeme.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží, nebo služeb, či realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2) V některých případech může rovněž docházet k předání osobních údajů do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, například v případě předání poskytovatelům mailingových služeb / cloudových služeb. V takovém případě Vás budeme informovat o splnění předepsaných podmínek pro předávání osobních údajů dle GDPR.

3) V některých případech můžeme zpracováním Vašich osobních údajů pověřit další osobu – zpracovatele. Při výběru zpracovatelů dbáme vždy na to, aby poskytovali dostatečné záruky, zavedli vhodná technická a organizační opatření tak, aby i jejich zpracování splňovalo požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů a aby zajištěna ochrana Vašich osobních údajů.

VII. Vaše práva

1) Jako subjekty osobních údajů máte v souvislosti se svými osobními údaji řadu práv, zejména:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR – na základě Vaší žádosti Vám sdělíme zda jsou nebo nejsou Vaše osobní zpracovávány a umožníme Vám získat přístup k Vašim osobním údajům, případně kopii zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR – pokud jsou dány důvody a podmínky, poskytneme Vám na základě Vaší žádosti Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo je takto předáme Vámi určenému správci;
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR – na základě Vaší žádosti opravíme osobní údaje nebo doplníme neúplné osobní údaje, které o Vás zpracováváme;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR – pokud jsou dány důvody pro výmaz osobních údajů, na základě Vaší žádosti nepotřebné údaje vymažeme;
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR – pokud jsou dány důvody pro omezení zpracování, na základě Vaší žádosti omezíme toto zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu; a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním – pokud jste nám ke zpracování dříve udělili souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat. Zákonnost jakéhokoli zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, nebude dotčena.

2. Svá práva můžete uplatnit jak písemně, tak elektronicky na adrese správce uvedené v čl. I. odst. 3 těchto podmínek.

3. Dále máte právo podat stížnost u příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na český Úřad pro ochranu osobních údajů jsou následující: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na internetových stránkách www.goodfoodstore.cz.  Každá nová verze bude účinná od data uvedeného v aktualizovaných podmínkách, přičemž bude zajištěno, že osoby, jichž se tyto změny mohou dotknout, budou v dostatečném předstihu upozorněny na aktualizaci těchto podmínek a na významné provedené změny.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

[odkaz na stažení v pdf]


Informace o souborech cookies

Naše internetové stránky používají soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho prohlížeče nebo zařízení navštívenými internetovými stránkami. Pomocí cookies Vás můžeme odlišit od ostatních uživatelů a sbírat informace o způsobu používání našich stránek (např. počet návštěvníků, doba, kterou zde strávili nebo jaký obsah je zajímal).

Tyto informace jsou anonymní (např. jaký používáte prohlížeč a název domény poskytovatele Vašeho internetového připojení) a využíváme je pouze za účelem zlepšování a správného fungování našich stránek. Nesnažíme se identifikovat jednotlivé návštěvníky, pokud neuvedou své kontaktní údaje prostřednictvím některého z formulářů na stránkách.

Používáme následující typy souborů cookies:

(a) Strictly necessary cookies – Jedná se o cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek. Zahrnují, například, cookies umožňující Vám přihlásit se do zabezpečených částí našich stránek, používat nákupní košík nebo internetové platby.
(b) Analytical/performance cookies – Umožňují nám rozpoznat a spočítat návštěvníky našich stránek a zjistit, jak se uživatelé po stránkách pohybují. Pomáhá nám to zlepšit způsob, jakým naše stránky fungují, například, aby mohli uživatelé snadno najít informace, které je zajímají.
(c) Functionality cookies – Jsou používány k tomu, aby Vás stránky rozpoznaly, pokud se na ně vrátíte. To nám umožňuje personalizovat pro Vás obsah a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka).
(d) Targeting cookies – Tyto cookies zaznamenávají které, stránky jste navštívili a odkazy, které jste využili. Tyto informace používáme k personalizaci obsahu a reklamy na stránkách, tak aby více odpovídaly Vašim zájmům. K tomuto účelu je můžeme rovněž sdílet s třetími osobami (například s poskytovateli reklamy).
(e) Flash cookies. Naše stránky využívají přehrávač Adobe Flash Player k přehrávání audio a video obsahu. Přehrávač Flash Player používá Flash Cookies např. pro ukládání předvoleb přehrávání videa.

Soubory cookies vlastní a převzaté

Zda je soubor cookies “vlastní” nebo “převzatý”, se odvíjí od domény, která ho do Vašeho zařízení nebo vyhledávače umístí. Soubory cookies “vlastní” ukládá webový server, který uživatel v tuto chvíli navštěvuje. Převzaté soubory cookies jsou ty, které jsou umístěny jinou doménou, než je web navštívený uživatelem.

Trvalé soubory cookies

Tyto soubory cookies zůstanou ve Vašem zařízení po dobu v nich uvedenou. Jsou aktivovány pokaždé, když navštívíte webový server, který daný soubor cookies vytvořil.

Dočasné soubory cookies

Tyto soubory cookies umožňují provozovatelům webových stránek propojovat akce uživatele během používání prohlížeče. Soubory cookies jsou vytvořeny, když otevřete okno prohlížeče a smazány při jeho zavření.
Více informací o jednotlivých cookies a jejich účelu, ke kterému je používáme, naleznete v následující tabulce.

Stránky třetích stran

Naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné weby, které jsou kontrolovány třetími stranami.
Návštěvníci by se měli seznámit se zásadami ochrany soukromí těchto stránek a uvědomit si, že nepřijímáme odpovědnost za způsob, jakým zpracovávají Vaše osobní údaje.

Blokování souborů cookies

Při přístupu na naše internetové stránky byly soubory cookies odeslány do Vašeho prohlížeče a uloženy ve Vašem zařízení.

V nastavení Vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout jejich ukládání. Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci naplno využít funkce, které Vám naše stránky nabízejí.

Způsob odstraňování souborů cookies se v jednotlivých prohlížečích liší. Konkrétní pokyny najdete v záložce “Nápověda” ve Vašem prohlížeči. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

(a) Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835)

(b) Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies)

(c) Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs)

(d) Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

(e) Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ) / Safari pro iPad a iPhone (https://support.apple.com/cs-cz/HT201265)

Pokračováním používání našich internetových stránek beze změny nastavení ochrany osobních údajů souhlasíte s používáním souborů cookies.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

[Zásady ochrany soukromí, které ve vztahu k Vašim osobním údajům uplatňujeme, naleznete zde.]

1
CZK
CZK Česká koruna
EUR Euro